Federación Española de Esperanto

  • Home

Invito

Karaj samideanoj,

Kiel Miguel Fernández trafe proklamas en aldona artikolo, la kunlaboro de multaj el niaj plej elstaraj samideanoj ebligis ke nia venonta Hispana Kongreso en Almagro iĝu unika evento, kiun oni bedaŭrus maltrafi. Ni kune ĝuos eksterordinare riĉan kulturan programon, sen forgesi la aktivaĵojn, kiuj ebligos nin pli koni la landon de Don Kiĥoto en diboĉa esperantista etoso.

La LKK de la 71a Hispana Kongreso elkore dankas ĉiujn, kies iluzio kaj bonega laboro efektivigis ĉi tiun projekton, kaj ne forgesas tiujn, kiuj sindoneme kontribuis al ĝia realiĝo per aliĝado, eĉ sen persone partopreni ĝin. Ni nuntempe prilaboras la definitivan enhavon, sed jam povas konfirmi kelkajn el la programeroj kiujn ni esperas ĝui kun vi.

Palaco de Valparaíso

Oni nomas Almagron "Ĉefurbo de la teatro", do nia unua kontakto kun la kongresa urbo nepre estu vizito al la Nacia Muzeo pri Teatro, ĉe la antikva sidejo de la Ordeno de Kalatravo. Tie ni povos admiri centojn da vestaĵoj, maketoj, desegnoj, kaj buntaj artaĵoj rilataj al nia teatra historio. Tuj poste, oni inaŭguros ekspozion pri nia lingvo kaj ĝia kulturo, ĉe la sidejo de la Popola Universitato kaj antikva var-tenejo de la familio Fugger, per kiu ni komencos neformalan promenadon tra la urbo, elstara ekzemplero de la iama tipa manĉa vilaĝo. Ni alkutimiĝu al ĝiaj blankaj domoj kun lignaj kortoj kaj lukse ornamitaj pordegoj, kiel la sidejo de nia kongreso, 17a-jarcenta palaco de la grafoj de Valparaíso.

Sabate matene okazos la solena malfermo kun lokaj aŭtoritatoj, kronita per koncerto de Kvaropa Sinkopo, kies ĥoraj versioj en esperanto de konataj kantoj certe surprizigos nin. Per ĝi komenciĝos la superba kultura kaj distra programaro de nia kongreso, en kiu ne mankos prelegoj kiel la prezentado de priesperanta kart-ludo elpensita de Abel Montagut kaj aliaj.

Sed ankaŭ sabate koemnciĝos aliaj aktivaĵoj kiuj disvolviĝos dum la tuta kongreso, kiel kurso por komencantoj, libroservo kaj oni eĉ povos ĝui profesian masaĝadon se la intensa aktivado iĝas tro streĉiga!

Teatrejo

Nepras, kompreneble, konatiĝo kun la juvelo de Almagro: la Teatra Korto (Corral de Comedias), la nura teatro en Hispanio kiu ankoraŭ konserviĝas ĝuste same ol dum la 17a jarcenta Ora Epoko. Fakte, ni ne nur vizitos ĝin, ĉar ni havos la ŝancon spekti humuran teatraĵon en la hispana per kiu oni klarigas la iaman funkciadon de tiu historia konstruajo. Post tio ni pretos sperti la, laŭ ni, Okan Mirindaĵon de la Mondo: sunsubiro en Manĉo. Pablo Busto enkondukos nin en la astronomia scienco, kun subĉiela ateliero pri stel-observado. Tiam ni lernos kiel uzi binoklon kaj teleskopon, kiujn stelarojn aŭ planedojn oni kapablas vidi nudokule kaj la bazajn leĝoj pri la movado de la firmamento.

Dimanĉe okazos la Ĝenerala Kunveno de HEF, pri kies enhavo ni aparte informas per la oficiala alvoko kaj aldonitaj dokumentoj. Ne maltrafu la ŝancon partopreni, demandi, proponi kaj debati pri la agado de nia kara asocio, ĉar la kontribuo de ni ĉiuj nepras por la realiĝo de niaj projektoj!

Venos poste la unua parto de la Omaĝo al la Ibera Skolo, avangardo de la literaturo en Esperanto. Kiel vi povas imagi, por la LKK estas vera honoro ke ili elektis nian kongreson por kune celebri ilian dudekjariĝon, kaj ni ankoraŭ ne trovis la manieron danki ilin pro tio. Miguel Fernández pasie atentigas nin en aparta artikolo kaj pri tiu evento, kaj pri la teatra spektaklo Vivu la teatro!, apoteozo de la kultura flanko de nia programo, kiun ni povos ĝui tiunokte en la Teatro Municipal de Almagro, neoklasika konstruajo kiu ĉefrolas la kulturan vivon de la provinco.

Dum la vesperoj okazos Kina Festivalo! Dum tiuj ĉi lastaj jaroj multe progresis la kina produktado en Esperanto. Tre diversaj ĝenroj kaj formoj trovis sian vojon al nia lingvo, helpitaj de la novaj manieroj de distribuado kaj elsendado kiujn la novaj teĥnologioj ebligas. Ni programis do malgrandan kinan festivalon ene de la kongreso, kun filmoj tre diverspecaj. Ni projekcios premiere en Hispanio du filmojn pri Esperanto kaj ĝiaj parolantoj, sed ambaŭ profesiecaj kaj ne movadecaj.

"La universala lingvo" estas filmo de la usona premiita reĝisoro Sam Green, aŭtoro ankaŭ de aliaj dokumentfilmoj kiel "The Weather Underground" kaj "Utopio en kvar movoj". La 30-minuta filmo kaj spuras la historion de Esperanto kaj estas portreto de la hodiaŭa Esperanto-movado. En ĉi tiu pionira dokumenta filmo pri la lingvo, Green kunplektas intervjuojn kaj portretojn: kiujn li filmis ĉe pluraj lastatempaj Universalaj Kongresoj kun trezoro da neniam viditaj arĥivaj bildoj pri Zamenhof kaj la frua Esperanto-movado. La filmo ankaŭ inkluzivas intervjuojn kun Humphrey Tonkin, Arika Okrent kaj multaj aliaj.

"Esperanto" estas filmo de Dominique Gautier, mendita de la Eldona Fako Kooperativa de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda). La elekto de la ĉefaj temoj traktitaj en tiu dokumentfilmo ebligos atesti pri la hodiaŭa vivo de Esperanto : la internacia komunikado, la origino de Esperanto, ties kreado kaj la celoj de L. Zamenhof, la lingva strukturo, la lernado, la ideologio, la Kongresoj intaj kaj nunaj, la movada organizado, la kultura produktado, la evoluado de la lingvo kaj ties diversaj uzoj (kunvenoj kaj kolokvoj internaciaj, vojaĝoj, gepatra lingvo...), ties agnosko far internaciaj instancoj kaj far intelektuloj, la estonto de Esperanto (la esperoj kaj la komencitaj agoj).

Tute alispeca estas “Stranga Nupto”, amatoraĵo filmita de iamaj anoj de Madrida Esperanto-Liceo ĉirkaŭ 1980, kiu ege amuzis la ĉeestantojn al la lasta Zamenhof-festo en Madrido pro sia iom stranga karaktero kun almodovareskaj trajtoj. Ni ĝuos la ĉeeston de la ĉefaktoro (kiun partoprenantoj de la kongreso malkovros surloke), kiu povos rakonti al ni la specialajn cirkonstancojn en kiuj la verko estis filmita. Ni ne volas malkaŝi la surprizon.

La de multaj jam konata "El coche de pedales" ("La pedalaŭto"), de la reĝisoro Ramón Barea, kun Álex Angulo, estos elsendata en malferma aparta programero, por loĝantoj de Almagro kiu deziros konatiĝi kun profesia filmo kun aparta rolo de nia lingvo. La programo ankaŭ inkludos la projekcion de aliaj filmoj parolataj en Esperanto aŭ subtekstigitaj al nia lingvo.

Esperanta flago kaj muelejo

La Kongreso estos bona ŝanco por pritrakti la nunan staton de nia movado, ĉefe tiun lokan kaj retan. Pro tio ni organizos rondan debaton pri esperanto-agado en la kluboj kaj en la reto. Kiun estonton havas la lokaj kluboj? Kion ili povas fari por altiri novajn membrojn, kaj disvolvi pli viglan vivon? Kion HEF povas fari por tiu celo? Por neniu estas sekreto ke la tradicia kluba vivo, ne nur en esperanto, ne trapasas la plej bonan momenton. La ŝanĝo de la moderna vivo igas malfacila la konstantan ĉeeston kaj partoprenon en kluboj. Sed samtempe klubo estas la plej adekvata referenco por novuloj, kiuj deziras sperti persone la taŭgecon kaj vivantecon de nia lingvo. Ni do programis rondan debaton, en kiu ni provos trovi ideojn por plivigligi la lokan agadon, lernante en la spertoj de aliaj, kaj esplorante kiamaniere iuj grupoj povas kunlabori kun aliaj, kaj kun la regionaj, landaj kaj tutmondaj asocioj. Ni petas la ĉeeston kaj partoprenon de reprezentanto de la grupoj agantaj en Hispanio. Bonvolu anonci vin ĉe la kontakto de la estraro de HEF.

La alia flanko de la medalo estas la reta agado, kiu nuntempe spertas fortan vigliĝon. Kiel meti ambaŭ mondojn en kontakto? Kiel integri la retajn lernantojn en la rondoj de la jam organizitaj parolantoj, kaj specife de la jam ekzistantaj grupoj kaj asocioj? La reta debato povas taŭgi ankaŭ por aŭskulti kaj debati al priajn spertojn, kaj por studi kiel plibonigi la kontakton de la homoj kiuj lernas nian lingvon en tute malsamaj medioj.

Por la retaj kaj alitipaj lernantoj, specife por tiuj kiuj ĝis nun apenaŭ havis kontakton kun la organizita movado, ni programis specialan renkonton. Ke junaj kaj novaj esperantistoj povos establi kontakton kaj, eble unuafoje, sperti la realan komunikadon en nia lingvo, tio povas fariĝi unika sperto, por kiu la kongreso espereble montriĝos taŭga scenejo.

Ĉu via asocio, klubo, iniciato, deziras prezentiĝi al la cetera esperanta movado, hispania kaj vizitanta? La kongreso en Almagro povas fariĝi la perfekta scenejo. Ni rezervis unu specialan malferman programeron, en kiu ĉiu grupo povos prezenti sian agadon kaj siajn projektojn. Ankaŭ informoj pri eventoj, kongresoj, semajnoj kaj renkontiĝoj estos tre bonvenaj.

Vi disponos de la sceno dum tempo sufiĉa, sed kiun ni konkretigos surbaze de la petoj. Tial, bv. anonciĝi sufiĉe frue por ke ni povu disdoni la necesan tempon. Vi ankaŭ rajtos disdoni flugfoliojn, broŝurojn, pendigi afiŝojn, ktp, kvankam la organizantoj petas ke vi konsultu por ordigi la informadon. Krome, la kongreso povos disponi salonojn por internaj kunvenoj de asocioj. Estas konvene ke vi anoncu viajn planojn al la organizantoj, por distribui la spacojn, kaj, se necese, informi la interesiĝintojn.

Muelejoj

Se parolante pri Manĉo, oni ne povas eviti ke nia menso vojaĝu al la mond-famaj vent-muelejoj kaj la sceno de nia plej universala verkaĵo kiun ili ĉefrolas. Do, la organizantoj de la kongreso ne volas ke vi, verda donkiĥotoj, maltrafu la ŝancon mem-batali kontraŭ ili. Lunde ni ekskursos al Campo de Criptana, vilaĝo kronata de la muelejaj simboloj de nia regiono. Tie ni lernos kiel ili funkcias kaj promenos tra la tipaj mallarĝaj stratetoj de la kvartalo Albaicín (modesta omaĝo al la reviga Granado). Oni eĉ povas viziti muzeon dediĉitan al Sara Montiel, la plej fama filino de tiu urbo.

Krom la muelejoj, la alia kialo pro kiu Manĉo estas monde konata estas ĝiaj vinoj. Ni persone kontrolu ĉu prave aŭ ne, ĉar en Criptana ni vizitos tradician vinkelon, Bodegas Castiblanque. Tie ni malkovros la manieron produkti tiun eliksiron kaj jes, ni havos la ŝancon surloke gustumi kelkajn.

Reveninte en Almagron, se oni havas sufiĉan tempon, ni povas viziti la Etnografian Muzeon, tre lerniga pri antivkaj metioj kaj la vivo de la loka loĝantaro antaŭ du generacioj.

Kaj Tiel Plu

Tiu aktiva tago kulminos per amuzega maniero: surplaca koncerto de unu el la plej elstaraj muzik-grupoj en nia lingvo, Kaj Tiel Plu. Tre certe ĉiuj vi konas ilin, do la nuraj vortoj kiujn ni povas aldoni estu la plezuro, kiun ni sentas pro kalkuli je ilia ĉeesto. Atentiga estos ankaŭ la ĉeesto de Alejandro Cerro, loka kanzonisto, kiu surprizigis nin per sia nova tang-ritma kanto en nia lingvo.

La lastan tagon de la kongreso okazos prelego pri unu el la plej elstaraj projektoj de nia asocio: tiu pri bitigado de nia bibliotekaj fondusoj kaj la eblecoj kiujn ĝi malfermas. Ni nur povas admiri kaj gratuli la profesiegan laboron de la laborgrupo kiu de antaŭ multa tempo zorgas pri la realiĝo de tiu agado. Tuj poste Miguel Gutiérrez Adúriz premiere prezentos du interesplenajn verkaĵojn, ĵuseldonitajn en Esperanto: "Tridek kantoj el la hispana lingvo" de Svena Dun (eldonejo mga), kaj "Ne ekzistas verdaj steloj", de Liven Dek (eldonejo Mondial).

La oficiala programo finos per du aktivaĵoj kiuj bezonas la partoprenadon de ĉiuj partoprenantoj:

Peĉakuĉo! Originala prelegaro kun kelkaj reguloj, kiuj vigligas kaj amuzigas la prezentadon: oni povas prelegi pri iu ajn temo, ne gravas ĉu serioza aŭ ne, sed rajtas montri nur 20 bildojn kaj paroli nur dum po 20 sekundoj pri ĉiu bildo. Elektu ideon, kolektu rilatajn bildojn kaj kuraĝu prezenti ĝin laŭ tiuj reguloj! Por plia informo ne dubu kontakti nin.

Aŭkcio: Ĉu vi havas hejme iun esperantaĵon kiun vi ne plu bezonas, kaj kiun vi deziras donaci al la movado? Ni havas la perfektan okazon por ke via donacemo trovu la ĝustan lokon! Ni organizos kongresan aŭkcion. Alportu ion ajn kion vi trovos interesa por aliaj kongresanoj. Librojn kiujn vi jam legis, diskojn kiujn vi ne plu aŭskultas, memoraĵojn kiujn vi alportis el aliaj landoj, kaj kiujn vi sufiĉe ĝuis, kuriozaĵojn kiujn vi deziras proponi al aliaj, verdajn ŝtrumpetojn, dorsosakojn kun steloj, afiŝojn kun belaj esperantistoj, pentritajn ŝtonojn de la berlina muro aŭ amajn leterojn de Dr. Zamenhof. Eĉ ne necesas ke la konekso al Esperanto estos tro proksima.

La celo de nia aŭkcio estos triobla. Ĝi ebligos ke vi seniĝu de materialo kiun vi jam sufiĉe ĝuis. Ĝi feliĉigos alian amikon kiu ĉiam sopiris je ĝi. Kaj ĝi helpos kovri la elspezojn en la kaso de la kongreso (sed tiu ĉi certe estos la malplej grava). Aĥ, kaj kvara celo: ni espereble pasigos amuzan horon. Ne estas devige aĉeti ion ajn, sed ne forgesu vian monujon en la ĉambro: vi certe trovos aĵojn interesajn, je tre enviinda prezo.

Mastro de ceremonioj estos Toño del Barrio. Se eble, kontaktu lin antaŭ la kongreso, aŭ dum la unuaj tagoj, por faciligi la organizadon. Kaj se vi deziras kontribui, sed bedaŭrinde ne povos ĉeesti la kongreson, kontaktu nin: ni trovos la manieron ke viaj ŝrankoj ne plu minacu krevi.

Ne forgesu ke, por tiuj, kiuj povos ĝui liberan tagon la 2an de majo, ni organizos etan post-kongreson. Ni planas viziti la naturan parkon Tablas de Daimiel, ekzemplero de la tiel nomata "malseka Manĉo" kaj privilegia haltejo por birdoj en ilia ĉiujara migrado al/el Afriko. Birdoŝatantoj ne maltrafu tiun ŝancon! Por aliĝi al tiu ekskurso, bonvolu antaŭe anonci vian ĉeeston al la organizantoj.

Kaj jen ĉio, kion ni planas ĝui dumkongrese! Ni elkore esperas kaj deziras ke ĝi iĝu neforgesebla travivaĵo por vi. Kompreneble, ĉiu kontribuo aŭ propono estos bonvenita, kaj ni restas je via dispono kaze ke vi bezonu plian helpon aŭ informon pri la organizado de nia kongreso ĉe la retadreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

Ĝis baldaŭ, en Almagro!

                                             La LKK de la 71ª Hispana Kongreso de Esperanto