Federación Española de Esperanto

KER-ekzamenoj dum la Hispana Kongreso en Malago

Dum la Hispana Esperanto-Kongreso kiu okazos komence de majo en Malago eblos oficiale ekzameniĝi laŭ la niveloj de la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). Vidu la kunvokon en tiu ĉi retejo https://edukado.net/ekzamenoj/ker/andaluzio kaj la aliĝilon en tiu ĉi. La ekzameno okazos la sabaton 4an de majo, kaj ĝin gvidos Katalin Kováts. Detalojn pri la sistemo de KER-ekzamenoj eblas legi en tiu ĉi ligilo. Por pliaj enhavaj informoj skribu al ker-ekzamenoj(ĉe)edukado.net. Pri organizaj kaj logistikaj demandoj turnu vin al la LKK de la kongresoj.<

Ni memorigas ke krom la 78a Hispana Kongreso de Esperanto (1 ĝis 5 de majo), dum tiu semajno okazos en Malago la 71a Kongreso de la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj kaj la 21a Andaluzia Esperanto-Kongreso.

En la retejo http://esperanto-andalucia.info/ eblas trovi ĉiujn detalojn de la aliĝo, inklude de la abunda programo. afiŝo de la kongreso

La lingva situacio en Eŭropo estos la gvida temo de la renkonto, kiu okazos preskaŭ koincide kun la kampanja periodo por la Eŭropa Parlamento kaj kelkajn semajnojn post la (supozebla) eliro de Britio el la Eŭropa Unio. Ni programis prelegojn kaj debatojn, por kio ni kalkulas je la ĉeesto de la prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio, Seán Ó Riain. Krom tiu ĉeftemo, ni antaŭvidas tre riĉan kulturan aktivadon: ni havos muzikon, prelegojn kaj teatron, krom abundan turisman programon, ne nur al la plej belaj andaluzaj urboj, sed eĉ al la nordo de Afriko, se vi povas resti ĝis la fino.

La kongresejo estos komforta restadejo en la urbo mem, kie eblos loĝi dum tiuj tagoj. Ni tamen atentigas ke tre baldaŭ finiĝos la periodo por rezervi la restadon, do, kvankam eblas aliĝi al la kongreso ĝis la lasta momento, se vi deziras loĝi en la kongresejo, oni devas rezervi tre baldaŭ, ĝis la 20a de marto, proksimume, kiam oni devos informi la respondeculojn de la restadejo.

Ĝis la mezo de marto aliĝis jam 140 homoj, el dudeko da landoj. Do, ni ne nur diskutos pri la rolo de la lingvoj en Eŭropo, sed ni pruvos ke tiu estas praktike ebla. Dum tiu ĉi semajno ni havos la okazon rilatiĝi al personoj de ĉiuj kulturoj, utiligante lingvon internacian, neŭtralan, simplan, kiu neniun diskriminacias.

Aliĝo al Hispana Esperanto-Federacio en la jaro 2019

Hispana Esperanto-Federacio malfermis sian novan kampanjon de aliĝo al la asocio por 2019. Ĉu ni kalkulu je vi? Vi povas nun fariĝi membro, kaj ricevi jam nian bultenon kaj librodonacon kiel bonveno.

Memoru ke en la lasta Ĝenerala Kunveno oni aprobis modifo en la sistemo de kotizoj, kun rabato interalie por junuloj.

Ni rememorigas la nunajn kotizojn, laŭ kategorioj:

  • Individua membro, ordinara kotizo: 32 €
  • Individua membro, senpapera kotizo: 30 € (speciala kotizo por anoj kiuj ne deziras ricevi la bultenon en papera formo kaj preferas ricevi ĉiujn komunikojn nur per elektronikaj rimedoj)
  • Rabatita kotizo: 20 € (speciala kotizo por senlaboruloj aŭ aliaj personoj kun ekonomiaj malfacilaĵoj; intertraktu kun la estraro de HEF por diskuti la detalojn)
  • Rabatita kotizo: junuloj (< 30 jaroj): 20 € / La anoj malpli ol 30-jaraĝaj estas aŭtomate membroj de la junulara sekcio HEJS. Se ili estas krome membroj de klubo aŭ asocio kolektiva membro de la Federacio, ili pagas duonon de la rabatita kotizo, do 10 €.
  • Protektanta membro: 64 €
  • Kolektiva membro: 64 €. Ne pagas kotizon la kolektivaj membroj kun malpli ol 10 anoj, du el kiuj estas individuaj membroj de HEF.

Ĉiuj membroj ricevas la asocian bultenon (“Boletín”), 4 numerojn jare. Membroj kun rabatitaj kotizoj ricevas la bultenon nur en elektronika versio. Vidu aliajn kialojn por aliĝi al la asocio en tiu ĉi paĝo.

Por aliĝi, uzu la aliĝilon kiun vi povas trovi en pdf, aŭ, pli simple, uzu la retan aliĝilon ĉe: http://www.esperanto.es/inscripcion.

Venu! Ni bezonas vian kunlaboron por fortikigi la asocion kaj antaŭenigi nian lingvon.

Más artículos...