Federación Española de Esperanto

Aliĝo al Hispana Esperanto-Federacio en la jaro 2019

Hispana Esperanto-Federacio malfermis sian novan kampanjon de aliĝo al la asocio por 2019. Ĉu ni kalkulu je vi? Vi povas nun fariĝi membro, kaj ricevi jam nian bultenon kaj librodonacon kiel bonveno.

Memoru ke en la lasta Ĝenerala Kunveno oni aprobis modifo en la sistemo de kotizoj, kun rabato interalie por junuloj.

Ni rememorigas la nunajn kotizojn, laŭ kategorioj:

  • Individua membro, ordinara kotizo: 32 €
  • Individua membro, senpapera kotizo: 30 € (speciala kotizo por anoj kiuj ne deziras ricevi la bultenon en papera formo kaj preferas ricevi ĉiujn komunikojn nur per elektronikaj rimedoj)
  • Rabatita kotizo: 20 € (speciala kotizo por senlaboruloj aŭ aliaj personoj kun ekonomiaj malfacilaĵoj; intertraktu kun la estraro de HEF por diskuti la detalojn)
  • Rabatita kotizo: junuloj (< 30 jaroj): 20 € / La anoj malpli ol 30-jaraĝaj estas aŭtomate membroj de la junulara sekcio HEJS. Se ili estas krome membroj de klubo aŭ asocio kolektiva membro de la Federacio, ili pagas duonon de la rabatita kotizo, do 10 €.
  • Protektanta membro: 64 €
  • Kolektiva membro: 64 €. Ne pagas kotizon la kolektivaj membroj kun malpli ol 10 anoj, du el kiuj estas individuaj membroj de HEF.

Ĉiuj membroj ricevas la asocian bultenon (“Boletín”), 4 numerojn jare. Membroj kun rabatitaj kotizoj ricevas la bultenon nur en elektronika versio. Vidu aliajn kialojn por aliĝi al la asocio en tiu ĉi paĝo.

Por aliĝi, uzu la aliĝilon kiun vi povas trovi en pdf, aŭ, pli simple, uzu la retan aliĝilon ĉe: http://www.esperanto.es/inscripcion.

Venu! Ni bezonas vian kunlaboron por fortikigi la asocion kaj antaŭenigi nian lingvon.